beoordelingen +31 (0)43 4093215 info@oosterdriessen.nl Facebook

Covid 19

Covid 19

/ English version below !/ Deutsche Version unten !/

Beste gast,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de maatregelen omtrent COVID19, die wij als camping vanuit de overheid dienen te hanteren.

https://www.eijsden-margraten.nl/coronavirus/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

De camping is geopend vanaf 24 april 2020. Dat mag uitsluitend onder bepaalde voorwaarden, bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid;

 1. Alle gemeenschappelijke ruimtes, sanitairgebouw (+ wc-unit), bar en winkel zijn tot nader orde gesloten! Het sanitairgebouw is (onder voorbehoud) tenminste dicht tot 1 juli! Overnachten is alleen mogelijk voor gasten die een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Toiletten, douches, wasruimtes, afwasruimte/wasserette, minder valide ruimte kunnen en mogen niet gebruikt worden. De stortplek voor lozing water-/chemisch toilet en watertappunten op het terrein mogen wel gebruikt worden. De speeltoestellen, (picknick)banken zijn tevens toegankelijk, ga hier verstandig mee om.
 2. De receptie is geopend en het verzoek is, om met 1 persoon tegelijk naar binnen te gaan. Wacht tot een persoon buiten is, alvorens naar binnen te gaan. Wij zullen afstand van u houden. Uiteraard geen handen schudden. Als de receptie gesloten is, vindt u meer informatie daarover op de deur.
 3. U mag met uw gezin verblijven; daar geldt u mag hier op het terrein als gezin en anders met max. 2 personen rondlopen. Voor de rest, geldt op het gehele terrein; 1,5 meter afstand tot anderen! Wordt er aan bovenstaande niet aan gehouden, dan zijn wij verplicht u hierop aan te spreken. Wordt er door overheid (gemeente/politie/boa inspecteurs) geconstateerd, dat hier niet voldoende aan die maatregel wordt gehouden, kan dit sluiting van de camping tot gevolg hebben.
 4. Uiteraard zorgen wij voor extra goede hygiëne; o.a. handcontactpunten, zoals deurklinken, lichtknoppen, worden extra hygienisch gereinigd. Verder verzoeken wij u, dat u ook zelf de door de overheid bepaalde maatregelen in acht neemt; Was zelf regelmatig uw handen, hoest, nies in binnenzijde elleboog. Heeft u, of één van uw gezinsleden, koorts? Of last van verkoudheid? Kom dan niet naar de camping en blijf met het gezin thuis!
 5. Verder is bezoek/visite tot nader orde niet toegestaan.
 6. Ter informatie betreft omgeving; de grens met Belgie is vooralsnog gesloten. Afgelopen weekenden heeft de Gemeente hier bepaalde wegen richting het Heuvelland en natuurgebieden afgesloten voor dagrecreatie. Mogelijk dat dit bepaalde dagen nogmaals voorkomt. Bij de Grens met Duitsland hebben op bepaalde momenten controles plaatsgevonden om daar verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Mocht het Covid19 en de maatregelen, aanleiding zijn voor u om uw verblijf te annuleren, hebben wij daar alle begrip voor. Wij hebben in dit geval besloten om bij de reserveringen waarvan de verblijfsperiode valt in de periode tot en met 30 juni 2020, het (aan)betaalde bedrag te restitueren of als tegoed te noteren voor een ander keer verblijf tot en met het seizoen 2021! Voor terugbetaling van (aan)betaling vragen wij u om het reserveringsnummer en bankrekeningnummer aan ons per email te sturen.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking.

Voor iedereen wensen wij alle sterkte in deze tijd!!

Met vriendelijke groet,

 

Familie Vletter

Camping De Oosterdriessen

 

ENGLISH VERSION

Dear guest,

We would like to inform you about the measures regarding COVID19, which we as a campsite must use from the government.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

The campsite is open from April 24, 2020.
This is only allowed under certain conditions, determined by RIVM and the National Government;

 1. The sanitary building (toilet unit), bar and shop are closed until further notice! The sanitary building (toilet unit) is (with reservation) closed till July 1!
  It is currently the case that only guests who have their own toilet (possibly shower) at their disposal can stay with us.
  Toilets, showers, washrooms, dishwashing room / laundry, disabled space cannot and should not be used.
  The landfill for chemical toilet discharge and water taps on the site may be used.
  The playground equipment, (picnic)benches are also accessible, handle them wisely.
 2. The reception is open and the request is to enter one person at a time. Wait for a person to be outside before entering.
  We will keep your distance from you. Of course, do not shake hands. If the reception is closed, you will find more information on the door.
 3. You are allowed to walk around the campground or in the Netherlands as a family, otherwise with max. 2 persons.
  For the rest, applies to the entire site; 1.5 meters away from others!
  If the above is not complied with, we are obliged to address you.
  If the government (municipal / police / boa inspectors) determines that this measure is not being complied with sufficiently, this may lead to the campsite being closed.
 4. Of course we ensure extra good hygiene; including hand contact points, such as door handles, light buttons, are cleaned extra hygienically.
  Furthermore, we request that you also observe the measures determined by the government; keep your distance 1,5meters; wash your hands frequently;

Cough and sneeze into your elbow; Use paper tissues to blow your nose and discard them after use. Do you or one of your family members have a fever? Or suffer from a cold? Then don't come to the campsite and stay home with your family!

 1. Furthermore, visits are not permitted until further notice.
 2. For information, region; the border with Belgium is currently closed. Last Easter weekend, the Municipality closed certain roads / parking spaces around the area here,
  to prevent recreational use. This may occur again on certain days. Checks have been carried out at the Border with Germany to limit traffic there as much as possible.

If the Covid19 and the measures are reason for you to cancel your stay, we understand that. We have therefore decided in this case to refund any (down) payment for the bookings in the period till 30th of June 2020 or use any (down) paymentas a credit for another stay up to and including the 2021 season!
For a refund of (down) payment, we ask you to send us your reservation number and bank account number by email.

We thank you very much for your cooperation and stay safe!!

With Kind Regards,

 

Family Vletter

Camping De Oosterdriessen

 

DEUTSCHE VERSION

Lieber Gast,

Wir möchten Sie über die Maßnahmen bezüglich COVID19 informieren, die wir als Campingplatz von der Regierung anwenden müssen.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Der Campingplatz ist ab dem 24. April 2020 geöffnet.
Dies ist nur unter bestimmten Bedingungen zulässig, die von RIVM und der nationalen Regierung festgelegt werden.

 1. Das Sanitärgebäude (Toiletteneinheit), die Bar und der Laden sind bis auf weiteres geschlossen! Das Sanitärgebäude (Toiletteneinheit) ist (mit Vorbehalt) bis zum 1 Juli geschlossen!
  Derzeit können nur Gäste bei uns übernachten, die über eine eigene Toilette (möglicherweise Dusche) verfügen.
  Toiletten, Duschen, Waschräume, Geschirrspülraum / Wäscherei, Behindertenraum können und sollten nicht genutzt werden.
  Die Deponie für die chemische Toilettenentladung und die Wasserhähne auf der Campingplatz dürfen verwendet werden.
  Die Spielgeräte, (Picknick-) Bänke sind ebenfalls zugänglich, gehen Sie mit Bedacht damit um.
 2. Die Rezeption ist geöffnet und maximal eine Person ist drinnen erlaubt. Warten Sie, bis eine Person draußen ist, bevor Sie eintreten.
  Wir halten Abstand zu Ihnen. Natürlich nicht die Hand geben. Wenn die Rezeption geschlossen ist, finden Sie weitere Informationen an der Tür.
 3. Auf dem Camping und in die Niederlande darf man als Familie auf dem Gelände herumlaufen, sonst mit maximal 2 Personen.
  Im Übrigen gilt; 1,5 Meter von anderen entfernt!
  Wenn das oben Gesagte nicht eingehalten wird, sind wir verpflichtet, Sie anzusprechen.
  Wenn die Regierung (Kommunal- / Polizei- / Boa-Inspektoren) feststellt, dass diese Maßnahme nicht ausreichend eingehalten wird, kann dies zur Schließung des Campingplatzes führen.
 4. Natürlich sorgen wir für besonders gute Hygiene; einschließlich Handkontaktpunkte wie Türgriffe, Lichtknöpfe werden besonders hygienisch gereinigt.
  Darüber hinaus bitten wir Sie, auch die von der Regierung festgelegten Maßnahmen zu beachten.
  Haben Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder Fieber? Oder an einer Erkältung? Dann kommen Sie nicht auf den Campingplatz und bleiben Sie zu Hause mit der Familie!
 5. Besuche sind bis auf weiteres nicht gestattet.
 6. Zur Information, Region; Die Grenze zu Belgien ist derzeit geschlossen. Am vergangenen Osterwochenende hat die Gemeinde hier bestimmte Straßen / Parkplätze gesperrt, um Freizeitnutzung zu verhindern. Dies kann an bestimmten Tagen erneut auftreten. An der Grenze zu Deutschland wurden Kontrollen durchgeführt, um den Verkehr dort so weit wie möglich zu begrenzen.

Wenn das Covid19 und die Maßnahmen Grund für Sie sind, Ihren Aufenthalt abzusagen, verstehen wir das. Wir haben uns daher in diesem Fall entschieden, beim die Reservierungen für Aufenthalt bis 30 Juni 2020, den gezahlten (Anzahlungs-) Betrag zurückzuerstatten oder als Gutschein zu notieren für einen weiteren Aufenthalt bis einschließlich der Saison 2021!
Für eine Rückerstattung der (Anzahlung) bitten wir Sie, uns die Reservierungsnummer und die Bankkontonummer per E-Mail zu senden.

Wir bedanken uns sehr für Ihre Mitarbeit und bleiben Sie gesund!!

Mit freundlichen Grüßen,

 

Familie Vletter

Camping De Oosterdriessen

Terug