reviews +31 (0)43 4093215 info@oosterdriessen.nl Facebook

Covid 19

Covid 19

Aanpassing 25-3-2021

/ English version below !/ Deutsche Version unten !/

Beste gast,

Graag willen wij u op de hoogte stellen van de maatregelen omtrent COVID19, die wij als camping vanuit de overheid dienen te hanteren.

https://www.eijsden-margraten.nl/coronavirus/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

De camping is geopend vanaf 23 april 2021; onder voorwaarden, bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid;

 1. Alle gemeenschappelijke ruimtes, sanitairgebouw (+ wc-unit), mogen open. De bar is vooralsnog gesloten. Verblijven met eigen sanitaire voorzieningen word gevraagd om daar gebruik te maken van te maken. Verblijven zonder eigen sanitaire voorzieningen maken gebruik van de gebouwen en voorzieningen volgens de regels:
   • Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen. Was vaker je handen.
   • Hoest en nies in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
   • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
   • Draag een mondkapje op plekken waar dat moet.
   • Verblijf zo kort mogelijk in het gebouw. Vertrek direct na het gebruik van het sanitair. Vermijd sociale contacten.
   • Let op de belijning om afstand te houden.
   • Personen uit één huishouden of verblijf dienen zoveel mogelijk als één groep gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen om de druk op die voorzieningen te verminderen.
  • De stortplek voor lozing water-/chemisch toilet en watertappunten op het terrein mogen gebruikt worden.
 2. De receptie is geopend en het verzoek is, om met maximaal 1 persoon of 2 personen van hetzelfde huishouden naar binnen te gaan! Wacht buiten tot dat er geen andere gasten zijn, alvorens naar binnen te gaan. Wij zullen afstand van u houden. Als de receptie gesloten is, vindt u meer informatie daarover op de deur.
 3. Bezoek/visite is alleen in overleg toegestaan.
 4. U mag met uw gezin verblijven; daar geldt u mag hier op het terrein als gezin en anders met max. 3 personen rondlopen. Voor de rest, geldt op het gehele terrein; 1,5 meter afstand tot anderen! Wordt er aan bovenstaande niet aan gehouden, dan zijn wij verplicht u hierop aan te spreken. Wordt er door overheid (gemeente/politie/boa inspecteurs) geconstateerd, dat hier niet voldoende aan die maatregel wordt gehouden, kan dit sluiting van de camping tot gevolg hebben.
 5. Uiteraard zorgen wij voor goede hygiëne. Verder verzoeken wij u, dat u ook zelf de door de overheid bepaalde maatregelen in acht neemt; Was zelf regelmatig uw handen, hoest, nies in binnenzijde elleboog. Heeft u, of één van uw gezinsleden, koorts? Of last van verkoudheid? Kom dan niet naar de camping en blijf met het gezin thuis!
 6. De speeltoestellen, (picknick)banken zijn toegankelijk, ga hier verstandig mee om.

Mocht het Covid19 en de maatregelen, aanleiding zijn voor u om uw verblijf te annuleren, hebben wij daar begrip voor. Wij hebben in dit geval besloten om bij de reserveringen waarvan de verblijfsperiode valt in de periode tot en met 31 mei 2021, het (aan)betaalde bedrag te restitueren of als tegoed te noteren voor een ander keer verblijf tot en met het seizoen 2022! Voor terugbetaling van (aan)betaling vragen wij u om het reserveringsnummer en bankrekeningnummer aan ons per email te sturen.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking.

Voor iedereen wensen wij alle sterkte in deze tijd!!

Met vriendelijke groet,

Familie Vletter

Camping De Oosterdriessen

ENGLISH VERSION

Dear guest,

We would like to inform you about the measures regarding COVID19, which we as a campsite must use from the government.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

The campsite is open from April 23, 2021.
This is only allowed under certain conditions, determined by RIVM and the National Government;

 1. The sanitary building (toilet unit) are limited open. The bar is closed until further notice Staying with your own sanitary facilities are asked to use of their own facilities. Stays without sanitary facilities use the buildings and facilities according to the rules:
   • Keep 1.5 meters away. Do not shake hands. Wash your hands more often.
   • Cough and sneeze in your elbow. Use tissue paper.
   • Stay at home if someone in your household has a fever and / or shortness of breath.
   • Wear a mouth mask where necessary.
   • Stay in the building as short as possible. Leave immediately after using the facilities. Avoid social contacts.
   • Pay attention to the lines to keep your distance.
   • Persons from one household or residence should use the sanitary facilities as much as possible as one group to reduce the pressure on those facilities.
  • The landfill for discharging water / chemical toilet and water taps on the site may be used.
 2. The reception is open and the request is to enter one person at a time or 2 persons of the same household. Wait for a person to be outside before entering.
  We will keep your distance from you. Of course, do not shake hands. If the reception is closed, you will find more information on the door.
 3. Furthermore, visits are not permitted until further notice.
 4. You are allowed to walk around the campground or in the Netherlands as a family, otherwise with max. 3 persons.
  For the rest, applies to the entire site; 1.5 meters away from others!
  If the above is not complied with, we are obliged to address you.
  If the government (municipal / police / boa inspectors) determines that this measure is not being complied with sufficiently, this may lead to the campsite being closed.
 5. Of course we ensure good hygiene; furthermore, we request that you also observe the measures determined by the government; keep your distance 1,5meters; wash your hands frequently; Cough and sneeze into your elbow; Use paper tissues to blow your nose and discard them after use. Do you or one of your family members have a fever? Or suffer from a cold? Then don't come to the campsite and stay home with your family!
 6. The playground equipment, (picnic)benches are accessible, handle them wisely.

If the Covid19 and the measures are reason for you to cancel your stay, we understand that. We have therefore decided in this case to refund any (down) payment for the bookings in the period till 31th of May 2021 or use any (down) payments a credit for another stay up to and including the 2022 season!
For a refund of (down) payment, we ask you to send us your reservation number and bank account number by email.

We thank you very much for your cooperation and stay safe!!

With Kind Regards,

Family Vletter

Camping De Oosterdriessen

DEUTSCHE VERSION

Lieber Gast,

Wir möchten Sie über die Maßnahmen bezüglich COVID19 informieren, die wir als Campingplatz von der Regierung anwenden müssen.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html  (Reisende aus den Niederlanden nach Deutschland müssen einen negativen Koronatest durchführen, der nicht älter als 48 Stunden ist und von autorisiertem Personal durchgeführt wurde.)

Der Campingplatz ist ab dem 23. April 2021 geöffnet.
Dies ist unter bestimmten Bedingungen zulässig, die von RIVM und der nationalen Regierung festgelegt werden.

 1. Die Sanitäranlagen (Toiletteneinheit) ist nur beschränkt zugänglich. Die Bar ist geschlossen Wenn Sie ein eigenen sanitären Einrichtungen haben, werden Sie gebeten, diese zu nutzen. Aufenthalte ohne sanitäre Einrichtungen nutzen die Gebäude und Einrichtungen gemäß den Regeln:
   • Halten Sie 1,5 Meter Abstand. Hände nicht schütteln. Waschen Sie Ihre Hände öfter.
   • Husten und Niesen im Ellbogen. Verwenden Sie Seidenpapier.
   • Bleiben Sie zu Hause, wenn jemand in Ihrem Haushalt Mann Fieber und / oder Atemnot hat.
   • Tragen Sie gegebenenfalls eine Mundmaske.
   • Bleiben Sie so kurz wie möglich im Gebäude. Sofort nach der Benutzung von  Sanitär zu verlassen. Vermeiden Sie soziale Kontakte.
   • Achten Sie auf die Linien, um Abstand zu halten.
   • Personen aus einem Haushalt oder Wohnsitz sollten die sanitären Einrichtungen so weit wie möglich wie eine Gruppe nutzen, um den Druck auf diese Einrichtungen zu verringern.
  • Die Deponie zum Ablassen von Wasser / chemischen Toiletten und Wasserhähnen auf der Baustelle darf verwendet werden. 
 2. Die Rezeption ist geöffnet und maximal eine Person oder 2 Personen von gleich Haushalt ist drinnen erlaubt. Warten Sie, bis eine Person draußen ist, bevor Sie eintreten.
  Wir halten Abstand zu Ihnen. Natürlich nicht die Hand geben. Wenn die Rezeption geschlossen ist, finden Sie weitere Informationen an der Tür.
 3. Besuche sind bis auf weiteres nicht gestattet.
 4. Auf dem Camping und in die Niederlande darf man als Familie auf dem Gelände herumlaufen, sonst mit maximal 3 Personen. Im Übrigen gilt; 1,5 Meter von anderen entfernt!
  Wenn das oben Gesagte nicht eingehalten wird, sind wir verpflichtet, Sie anzusprechen.
  Wenn die Regierung (Kommunal- / Polizei- / Boa-Inspektoren) feststellt, dass diese Maßnahme nicht ausreichend eingehalten wird, kann dies zur Schließung des Campingplatzes führen.
 5. Natürlich sorgen wir für gute Hygiene; darüber hinaus bitten wir Sie, auch die von der Regierung festgelegten Maßnahmen zu beachten.
  Haben Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder Fieber? Oder an einer Erkältung? Dann kommen Sie nicht auf den Campingplatz und bleiben Sie zu Hause mit der Familie!
 6. Die Spielgeräte, (Picknick-) Bänke sind zugänglich, gehen Sie mit Bedacht damit um.

Wenn das Covid19 und die Maßnahmen Grund für Sie sind, Ihren Aufenthalt abzusagen, verstehen wir das. Wir haben uns daher in diesem Fall entschieden, beim die Reservierungen für Aufenthalt bis 31 Mai 2021, den gezahlten (Anzahlungs-) Betrag zurückzuerstatten oder als Gutschein zu notieren für einen weiteren Aufenthalt bis einschließlich der Saison 2022!
Für eine Rückerstattung der (Anzahlung) bitten wir Sie, uns die Reservierungsnummer und die Bankkontonummer per E-Mail zu senden.

Wir bedanken uns sehr für Ihre Mitarbeit und bleiben Sie gesund!!

Mit freundlichen Grüßen,

Familie Vletter

Camping De Oosterdriessen

Back